สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

ยุทธศาสตร์

Chana District Public Health Office
image

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบสุขภาพในระดับอำเภอที่ได้มาตรฐาน โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

พันธกิจ

1. บริหารจัดการยุทธศาสตร์สาธารณสุขที่ตอบสนองนโยบาย ปัญหาสุขภาพ และบริบทจังหวัด อำเภอ

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเชื่อมโยงบริการ

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์งาน

เป้าประสงค์รวม

สถานบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

ค่านิยมองค์กร

ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย

เป้าหมาย

1. ระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

2. เครือข่ายบริการสุขภาพ มีคุณภาพ มาตรฐาน และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

3. ทีมงานมีสมรรถนะ มีขวัญกำลังใจ มีคุณธรรม มีความสุข และสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า

4. ชุมชน ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างเข้มแข็ง

5. ประชาชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี