สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

โรคติดต่อ