สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, โทร. 074-894784

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA